Nyheder
Nyhedssiden

Nyheder

Fremtid for kirken på landet

Af kommunikationsmedarbejder Kitty Blichfeldt, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Aarhus

Læs artiklen her


Konference "Vi af samme sind?"

7. - 8. maj i Løgumkloster

Se mere under konferencer og kurserEn Folkekirke i forandring

Studierelateret praktik

Stud.mag. Camilla Henriksen, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet


Ny projektmedarbejder skal skabe viden om kirken i sommerlandet

Marianne Houmøller er netop ansat i en projektstilling ved Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter, hvor hun skal indsamle viden om kirken i sommerlandet. Det er en viden som skal kunne anvendes af de enkelte menighedsråd både i de 3 stifter, Aalborg, Viborg og Ribe, og i resten af det danske sommerland.
   FUV har det faglige ansvar og skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder.
   ”Vores nye projektmedarbejder får en central rolle i forhold til at sikre et solidt fundament for ikke bare konkret lokale kirkelige aktiviteter, men skal også være med til at bidrage til en øget opmærksomhed på både sogne-, provsti og stiftsniveau” siger biskop Elof Westergaard.
   ”I en tid med en ændret demografisk struktur og en stærk tradition for at tilbringe ferier i f.eks. sommerhusene, er det vigtigt at vi får mere viden om de muligheder og udfordringer, der er for kirken i sommerlandet” fortsætter biskop Elof Westergaard.
   Marianne Houmøller er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, og har i forbindelse med sine studier udført feltarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Hun har også en mangeårig tilknytning til kirken, senest Gellerup kirke i Aarhus. Marianne Houmøller-Jørgensen er således solidt funderet både i forhold til det kirkelige landskab og i forhold til den antropologiske metode.
   ”Vi ser meget frem til samarbejdet med Marianne Houmøller og har store forventninger til resultaterne af undersøgelsen af Kirken i sommerlandet” siger biskop Elof Westergaard

Marianne Houmøller er tiltrådt stillingen den 1. marts 2018.   

Ønskes yderligere oplysninger kan Hasse Neldeberg Jørgensen kontaktes på tlf. 30593696 eller på mail: hnj@km.dk


Hvordan kan man arbejde med diakoni i landdistrikterne?

Det var det spørgsmål, som Landsforeningen for Menighedsråd og FUV-projektet Kirken På Landet stillede til deltagerne på et fyraftensmøde i Længen ved Glumsø Præstegård torsdag d. 16/11.
Se mere her


Biskop Karen Gorham, Salisbury stift, havde inviteret projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen til at medvirke ved starten (12.-14. november) af et 4-årigt pilotprojekt om kirkelivet i de engelske landdistrikter. Church of England har udpeget og givet økonomisk støtte på £ 1 mio. til dette stift som ramme om pilotprojektet. Dette har titlen "Renewing Hope through Rural Ministry and Mission".

Under opholdet i England blev der fastlagt et endeligt program for FUV kursus/Eskursion  22.-26. oktober 2018 om ”A rural parson for the 21th Century” på Sarum College, Salisbury. Salisbury stift medvirker som vært for en del af kursusprogrammet. 

På billedet ses fra venstre biskop Karen Gorham, Hasse Neldeberg Jørgensen og stiftets uddannelseskoordinator, canon Jane Charman


Fyraftensmøder om ”Diakoni i landdistrikterne”

Landsforeningen af Menighedsråd og FUV Kirken på landet arrangerer i alt tre regionale møder:

Nord- og Midtjylland: d. 7. november i Klostersalen, Mariager
Sydjylland og Fyn: d. 9. november, Gauerslund Sognehus
Sjælland – Lolland-Falster: d. 16. november Længen Glumsø Præstegård 

Hver gang kl. 17.30 – 21.30. (der serveres en sandwich og øl/vand/kaffe undervejs) 

Deltagere: Menighedsrådsmedlemmer

Tilmelding: Projektsekretær Birthe Jakobsen bija@km.dk senest 1.
Ved tilmelding skal man angive hvor man ønsker at deltage.


Menighedsrådet og lokalrådet

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter – projekt ”Kirken på landet” har indgået en aftale med Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet om en samfinansieret forskningsundersøgelse, der skal gennemføres i første halvdel af 2018.

Flere studier af landdistrikter har vist, at samarbejde på tværs mellem forskellige interessegrupper i et landdistrikt er vigtigt for at skabe positiv udvikling. I et sådan perspektiv vil samarbejde mellem menighedsråd og mere alment orienterede sammenslutninger som lokalråd altså blive antaget som positivt. Men hvad er det for nogle spillebaner de to typer af sammenslutninger spiller på? Hvad er det for nogle styrker, de hver især besidder og hvad er udviklingspotentialet i at bringe dem sammen? Det er dette, som undersøgelsen vil sætte fokus på gennem dybdegående undersøgelser af en række lokalsamfund, hvor et tværgående samarbejde mellem folkekirken/menighedsrådet og øvrige foreninger og organisationer allerede er etableret i forskellig form og intensitet. Opmærksomheden rettes i særlig grad mod lokalrådet som potentiel platform og ramme for både formelle og uformelle initiativer i et eller flere samarbejdende landsogne.   

For yderligere oplysninger, kontakt projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (hnj@km.dk, 30593696) eller lektor Annette Aagaard Thuesen fra Center for Landdistriktsforskning (aat@sam.sdu.dk, 65504225)


Landsby og Kirke trak på samme hammel

I tre videoer fortælles om arbejdet med at udvikle samarbejdet mellem kirker og landsbyer på Fyn.

Af sognepræst Vita Andreassen, præst for kirken på landet i Fyens Stift bygger kirke. 


Undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet

Aalborg, Ribe og Viborg Stifter har fået en bevilling på 575.000 kr. fra folkekirkens Fællesfond til at gennemføre en undersøgelse af kirkens rolle og udviklingspotentiale i sommerlandet.
   De tre stifter indgik i 2016 et samarbejde om at udvikle ”Kirken på landet”. Stifterne er alle karakteriseret ved at have store områder, hvor feriefolket udgør en væsentlig del af lokalbefolkningen. For det enkelt sogn betyder det ferieperioder med en stærkt forøget lokalbefolkning i forhold til årets øvrige perioder.
   ”Den enkelte kirke og det enkelte sogn ved selvfølgelig, hvad det betyder for dem, men vi har ikke et generelt billede af hvilke udfordringer og muligheder, der ligger i at være sommerlandskirke” udtaler biskop Elof Westergaard, der er den ene af de 3 biskopper, der står i spidsen for projektet.
   ”Med projektet har vi en unik mulighed for at få samlet mere faktuel viden suppleret med et perspektiv på de forventninger og behov, som feriegæsterne har til kirken. Samlet set håber vi på, at vi ved projektets afslutning har et katalog i hånden, som menighedsrådene i sommerkirkerne i hele landet kan bruge til at udvikle det lokale kirkeliv” siger biskop Elof Westergaard.
   Projektet afvikles i 2018 og det er Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV), der skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på ”Kirken på landet”, der netop har ”kirken og sommerlandet” som et af sine særlige indsatsområder.
   Samarbejdet mellem Aalborg, Ribe og Viborg Stifter udmøntes konkret i en arbejdsgruppe, som ud over de 3 biskopper består af formænd for stiftsrådet, sognepræster og stiftskontorchefer fra de 3 stifter. FUV er tilknyttet gruppen som konsulent.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til: Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, tlf. 24 67 70 40


Ny medarbejder ved KPL


Stud.mag. Camilla Henriksen
er i perioden 1. september – 31. december tilknyttet KPL projektets særlige indsatsområde ”Provstiet og kommunen” i samarbejde med projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen.
Camilla er master studerende i religionsvidenskab på Aarhus universitet og har lektor Marie Vejrup Nielsen som vejleder på det aktuelle forløb. Deltagelsen i KPL projektet sker i forlængelse af en praktikaftale mellem Uddannelsesnævnet på Religionsvidenskab og FUV. Det er i øvrigt første gang, at en sådan ordning afprøves.
Vi glæder os til samarbejdet med Camilla og imødeser en god start på dette indsatsområde, der er et af foreløbig syv på KPL projektet.


Kirken på landet England og Danmark


Der er fokus på kirkelivet i landdistrikterne i disse år. Det gælder ikke alene i Danmark, hvor det fireårige FUV projekt ”Kirken på landet” arbejder med et bredt spekter af emner omkring fremtidens folkekirke. Også vore nordiske naboer har taget fat på problematikken og i Tyskland har bl.a. EKD, Nordkirche stift, har iværksat en række initiativer.  
   Også i England har man gennem mange år arbejdet med ”Rural Ministry”, præstearbejde i landsogne og en lang række emner; teologiske, sociologiske, økonomiske, omkring kirke- og samfundsliv i landdistrikter.  Herunder videresendes til orientering en pressemeddelelse fra forleden omkring en større satsning i det store sydlige Salisbury stift i de kommende fire og et halvt år.
   FUV ”Kirken på landet” har allerede et tæt samarbejde med Salisbury stift og Sarum College i Salisbury, hvor der bl.a. uddannes præster og tilbydes en række supplerende teologiske uddannelser og kurser. Både for lægfolk og præster.
   Nedennævnte engelske projekt iværksætter allerede nu til efteråret en række nye tiltag. Blandt disse er et to-dages seminar 13.-14. november for stiftets præster i Portsmouth, hvor der inviteres til drøftelse af en lang række aspekter omkring præstearbejde i landsogne, bl.a. rekruttering af nye præster til disse områder. 
   I den forbindelse har Salisbury stift inviteret projektleder Hasse Neldeberg Jørgensen til at holde en forelæsning i forbindelse med seminaret og orientere om danske forhold og FUV projektet.


Artikler om kirkeliv i landdistrikterne

Lydum kirke lukket…og åben

Af sognepræst Ann Andersen 

At være kirke på Sydmors 

Af sognepræst Trine Gjørtz

Småø-kirker er også folkekirker

Af fmd. for Sammenslutningen af danske småøer Dorte Winther


Tjenesteboligens betydning?

”Kirken på landet” har foretaget en undersøgelse blandt de studerende på Pastoralseminarierne i Aarhus og København om holdningen til at bo i tjenestebolig og samtidig interessen for at søge embede i et landpastorat. Undersøgelsen er foretaget på de i alt fire hold i efterårssemesteret 2016 og forår 2017. Besvarelserne giver et klart billede af:

- at der er stor interesse for at søge på landet

- at de fleste ser positivt på at bo i embedsbolig

- at interessen for landembeder fordeles temmelig jævnt blandt landets stifter

Se mere om undersøgelsen i Vidensbanken: Tjenesteboligens betydning

Danmarks smukkeste præstegård 2017


Huset og haven - 16. maj 2017


Venø maj 2017
Idékatalog

Projektet har modtaget forskellige opfordringer til at indsamle og formidle et inspirationsmateriale vedrørende ”best practice” i folkekirkens sogne i landdistrikter. Senest har KPL projektets netværksgruppe for præster drøftet muligheden.

”Best practice” vedrører: gudstjenestelivet, sognets aktiviteter eller samarbejdsrelationer til lokalsamfundet i bred forstand.

Vi har derfor sat os for at indsamle gode eksempler fra kirker i landsogne for med henblik på at etablere et idékatalog, der kan udbydes til alle landets stifter med de bedste og mest inspirerende forslag.

Vi har tilladt os at rette henvendelse til provstierne for via deres lokalkendskab at få oplyst og indsamlet så mange gode idéer som muligt.

Det er stiftskonsulent for ”kirken på landet i Aalborg stift”, sognepræst Sophie Nordentoft, der er tovholder publikationen. 


Af Birgitte Haahr Callesen, Merethe Jørgensen, Hanne Ellemann Rytter og Susan Aaen

Præsteforeningens Blad nr. 50 16. december 2016


Kortet er udarbejdet af Morten Gestelev, Landsforeningen af menighedsråd i samarbejde med FUV/KPL

Kortet bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik om de enkelte sognes urbaniseringsgrad forstået som størrelsen på den største by i sognet. Hvis den største by har under 1000 indbyggere, er sognet klassificeret som et landsogn (jf. Rasmussen: Forskellige vilkår for folkekirken på landet, s. 20ff.). På den baggrund er andelen af landsogne i hvert provsti beregnet, og herefter er denne andel blevet tilskrevet alle sogne i det pågældende provsti. Sognene er herefter blevet inddelt i fem grupper, således at den mørkeblå gruppe indeholder de sogne, der ligger i provstier, hvor 0-20% af sognene er landsogne; den lyseblå gruppe indeholder de sogne, der ligger provstier, hvor 21-40% af sognene er landsogne, og så fremdeles. Den røde gruppe indeholder følgelig de sogne, der ligger i provstier, hvor mere end 80% af sognene er landsogne.


Rapporterne beskæftiger sig med emner omkring "Kirken på landet", der berører betydninger flg.: embedsboligen, provstiets rolle som innovativ katalysator samt udviklingsmuligheder på sogneplan.


Oversigt over landdistriktsudvalg i Danmark


Oversigt over hvilke kommuner i Danmark der har et landdistriktsudvalg.
Udarbejdet af Studentermedhjælp Victor Haugaard


Følgegruppe


Følgegruppen for projektet er nu nedsat og den består af:

Biskop Henrik Stubkjær, Repræsentant for biskopperne
Provst Holger Lyngberg, Provstforeningen
Sognepræst Jan Peter Christian Schmidt, Præsteforeningen
Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Jens Krogh, Landsforeningen af Menighedsråd
Kontorchef Pernille Esdahl, Kirkeministeriet
Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd